Molotow Burner&Flame pack « Akciové balíky Spreje « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Molotow

8%
Akcia

Molotow Burner&Flame pack

Molotow Burner&Flame pack obsahuje:
2x Molotow Burner chrom 600ml
4x Flame Orange Thick black 400ml
2x rukavica


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Kód: Burnerflame1

Tovar bol vypredaný

Spolu s týmto si ľudia kúpili aj

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: