Akcia týždna « Akcia týždňa Akcia týždňa « Graffiti | Rooftop.skKošík 0€

Molotow

9%
Akcia

Akcia týždna

Pack obsahuje:
1x Burner 600ml chrom
1x Burner 600ml Ciernu
1x Flame 400ml thick black


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Kód: tyzden6

Tovar bol vypredaný

Spolu s týmto si ľudia kúpili aj

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: